1/13
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Twins Sport

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy Twins Sport, działający pod adresem: www.twinssport.pl,
  prowadzony jest przez TWINS SPORT Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Towarowa 6,
  18-400 Łomża, działający pod numerem NIP: 7182159594, REGON: 520678290.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania
  zakupów w sklepie internetowym Twins Sport a w szczególności zasady i tryb
  zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również
  tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez
  Konsumenta.
 4. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
  regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są
  obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem
  zakupu.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie
  złożenia zamówienia.
 7. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,
  klikając na stronie internetowej Sklepu www.twinssport.pl w hiperlink „Regulamin
  Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.twinssport.pl
  odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu
  art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740,
  ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając
  Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na
  warunkach określonych w opisie.
 9. DEFINICJE
  2/13
  Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług
  Sklepu przez Klientów.
  Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna,
  dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta
  uważa się następujące osoby:
  osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu,
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową –
  tzw. „Konsument sensu stricto”
  oraz
  osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu,
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw.
  „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.
  Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia
  wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do
  Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
  Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat
  (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna
  oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
  przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
  Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
  pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie
  Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in.
  sposobu dostawy i płatności.
  Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary
  oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w tym ilości nabywanych Produktów.
  Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
  www.twinssport.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy
  Towary.
  3/13
  Sprzedawca – TWINS SPORT Sp. z o.o. z siedzibą przy: ul.Towarowa 6, 18-400
  Łomża, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000938648, NIP:
  7182159594, REGON: 520678290 który prowadząc działalność zarobkową
  lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
  Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem
  i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez
  Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
 10. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 11. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
  i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 12. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
  Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.twinssport.pl lub emailowo
  na adres zamowienia@twinssport.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
  dobę.
 13. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient
  jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się
  przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się
  w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy
  dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest
  dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 14. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz:
  definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1
  stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia
  Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 15. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na
  swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 16. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się
  proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się
  maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez
  Sprzedawcę.
  4/13
  b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym –
  rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie
  bankowym Sklepu.
 17. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni
  robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 16:00. Zamówienia
  złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub święta, będą
  rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 18. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest
  rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego
  otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 19. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta
  zostanie również wysłana faktura VAT.
 20. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a. E-mail – zamowienia@twinssport.pl
  b. Telefon – 789451876
 21. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany
  jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek Koszt dostawy nie jest
  wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy
  zakupu.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie,
  wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania
  akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.
 23. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
  uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje
  Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie
  Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej
  zgody Konsumenta.
 24. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
 25. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
  kuriera
  5/13
 26. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.
  Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego
  dnia roboczego.
 27. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2 dni robocze. Na czas
  oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie
  Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24
  godzin, w przypadku Polski.
 28. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 29. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego
  obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan
  opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku
  uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody,
  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 30. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie
  stacjonarnym, pod adresem: ul.Towarowa 6, 18-400 Łomża.
 31. REALIZACJA PŁATNOŚCI
 32. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 33. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
 34. przelewem;
 35. płatność on-line za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24;
  płatność za pomocą PayPal
 36. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia
  opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty
  złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca
  i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko
  numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,
  przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.
 37. REKLAMACJA
 38. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
  6/13
  Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
 39. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową,
  co ma miejsce, gdy:
  Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel
  umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
  Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
  zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
  przeznaczenia;
  Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 40. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby
  trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu
  lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 41. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się
  publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do
  obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako
  producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych
  nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na
  decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych
  zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 42. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 43. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed
  upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej
  przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 44. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
  upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada
  lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 45. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar
  na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
  Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 46. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od
  wad albo usunięcia wady.
  7/13
 47. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
  wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru
  żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową
  w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  Sprzedawcę.
 48. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 49. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
  a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
  b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia
  Zamówienia.
 50. Reklamacja powinna zawierać:
  a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres
  korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić
  złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 51. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar,
  na koszt Sprzedawcy, na adres: ul.Towarowa 6, 18-400 Łomża.
 52. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu
  (14) dni od dnia jej otrzymania.
 53. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
  wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu
  od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 54. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się
  dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania
  odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili
  otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego
  odesłania.
 55. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  8/13
  a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni,
  uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 56. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
  przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku
  Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem
  dwóch (2) lat.
 57. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę
  gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.
 58. PRAWO ODSTĄPIENIA
 59. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U.
  z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży
  Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne
  oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania
  Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego
  terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 60. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
  regulaminu.
 61. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul.Towarowa 6,
  18-400 Łomża.
 62. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia,
  w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
  przed jego upływem.
 63. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Towarowa 6, 18-400
  Łomża.
 64. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi,
  do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
  dowodu jego odesłania.
 65. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Konsument.
  9/13
 66. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 67. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umowy:
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
  w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy;
 68. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
  innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego
  Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).
 69. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 70. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
  przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
  Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
  10/13
  Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się
  pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
  działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do
  którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
  polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
  d o s t ę p n y j e s t p o d a d r e s e m :
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  I n t e r n e t o w e j p l a t f o r m y O D R d o s t ę p n e j p o d a d r e s e m :
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 71. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie
  znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym
  Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”,
  która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla
  wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do
  tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.
 72. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 73. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez
  niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez
  Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych,
  w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 74. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas
  korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 75. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane
  podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 76. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych
  osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia
  11/13
  każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 77. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
  przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 78. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności
  zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 79. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 80. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów
  znajdujących się na stronie Sklepu.
 81. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 82. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na
  stronie internetowej Sklepu www.twinssport.pl.
 83. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
  pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej,
  umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail,
  umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 84. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie
  Sklepu treści bezprawnych.
 85. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
  odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 86. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
  Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami
  Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
  konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 87. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było
  lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu
  w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią
  nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej
  oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych
  luk w Regulaminie.
  12/13
  Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz
  Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy
  Miasto: , dnia: _ r.
  Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
  Imię i nazwisko: ______

  Adres: ____
  E-mail: ____
  Tel: ____
  Przedsiębiorca:
  Nazwa: Twins Sport
  Adres: Towarowa 6, 18-400 Łomża
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA
  PRAWACH KONSUMENTA
  OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
  Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
  maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
  Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
  kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ___ r., polegającej na:

13/13

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
w y n i k a j ą c e j z o d s t ą p i e n i a o d u m o w y : _ _ _ _ _ _ z ł ( s ł o w n i e :
_____________________), którą należy przelać na następujący numer
rachunku bankowego: _____________.
Z wyrazami szacunku,


(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)